Cesty k inklúzii

Všeobecným cieľom projektu Cesty k inklúzii bol zber a analýza údajov o skupine mladých ľudí so špecifickými potrebami, najmä s ohľadom na prekážky ich sociálneho začleňovania. Mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom a inými formami odlišného vnímania a spracovania informácií a sociálnych situácií potrebujú špecifické prístupy, ktorých uplatnenie v praxi vyžaduje medzisektorovú spoluprácu. Naše aktivity sa zameriavali na túto skupinu mladých ľudí, ich rodičov, odborníkov z jednotlivých oblastí ( vzdelávanie, zdravie, sociálna starostlivosť, zamestnávanie) a výstupy projektu ( správa o situácii tejto cieľovej skupiny) sú šírené medzi relevantné subjekty ako sú samosprávy, regionálne samosprávy, siete neziskových organizácií a organizácií pracujúcich s mládežou so zámerom implementácie zozbieraných údajov do praxe a politík jednotlivých aktérov verejného života.
Zber  informácií a údajov o potrebách tejto špecifickej skupiny mládeže sme realizovali dvomi formami:
  • Formou dotazníkového prieskumu a riadených diskusií v rámci skupín na sociálnych sieťach
  • Formou troch regionálnych pracovných konferencií, ktoré sa konali v Prešove ( november 2017) v Bratislave (február 2018) a vo Zvolene (marec 2018). Bolo nám veľkou cťou, že záštitu nad konferenciami prevzali poslankyňa európskeho parlamentu Jana Žitňanská a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská.

" Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú adminis truje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže"                                                                                                                            

                                                                                                                                    

Kontakt

A-Centrum +421 905 541 260 acentrum@yahoo.com