Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Akreditované vzdelávanie

Cesty k inklúzii

Ide o vzdelávací program akreditovaný MPSVaR SR podľa zákona 282/2008 o podpore práce s mládežou v rozsahu 58 hodín, realizovaný v troch samostatných moduloch v trvaní 3 x 16 hodín + 10 hodín overenie v praxi dištančnou formou spojenou s online konzultáciami. Program môže byť realizovaný víkendovou formou, formou dvojdňových školení, ale aj v menších blokoch podľa potrieb účastníkov. Prvý modul je podmienkou pre účasť v niektorom z ďalších dvoch modulov akreditovaného programu. Časový odstup medzi modulmi je minimálne 1 mesiac.

Aktuálne termíny: 

Druhý modul 5.-7.februára 2021 v spolupráci s Iuventou

Tretí modul 12.-14. marca 2021 v spolupráci s Iuventou

podmienkou je absolvovanie prvého modulu.

V prípade, že máte záujem ako organizácia o vzdelávanie pre min. 12 osôb, môžeme ho zrealizovať aj v  lokalite podľa Vášho výberu a v súčasnosti aj online

Podrobný materiál ku vzdelávaciemu programu si môžete stiahnuť tu:CESTY K INKLUZII vzdelavaci program.pdf (291493)

 

Cesty k inklúzii

Chcete zistiť, ako inkluzívne sú vaše aktivity? Čo vlastne je a čo nie je inklúzia? Viete, že sa o nej často hovorí nesprávnym spôsobom? Chcete získať reálne nástroje a zručnosti v tejto oblasti?

Ako uplatňovať inkluzívny prístup v mládežníckej organizácii sa dozviete na našom trojmodulovom akreditovanom vzdelávaní. Absolvovanie prvého modulu je podmienkou zaradenia do niektorého z ďalších 2 modulov. Je možné ho absolvovať aj samostatne.

Ciele vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program rozvíja kompetencie v oblasti inkluzívneho prístupu. Účastníci porozumejú princípom inklúzie, východiskám založeným na ľudsko-právnom prístupe a prístupe participatívneho a demokratického občianstva. Zvýšia svoju citlivosť na hodnoty solidarity, dôstojnosti a rovnosti príležitostí. Získajú praktické nástroje pre zmapovanie inkluzívnosti svojich aktivít a pre plánovanie a zlepšovanie svojich kompetencií a nástrojov v tejto oblasti, či už v osobnej alebo organizačnej rovine. Rozšíria si svoje poznatky o špecifikách rôznych typov zdravotného znevýhodnenia a ťažkostí vo vzdelávaní, a o prístupe reflektujúcom tieto potreby s dôrazom na znižovanie bariér a predsudkov a zvyšovanie prístupnosti mládežníckych aktivít pre všetky skupiny mladých ľudí. Rozšíria svoje komunikačné kompetencie v oblasti soft skills v inkluzívnej komunikácii s dôrazom na rešpekt a nenásilnú komunikáciu. Naučia sa pracovať s cieľovými skupinami s využitím prvkov emocionálnej inteligencie. Zamerajú sa tiež na prevencie syndrómu vyhorenia. Prácu s emóciami budú vedieť zakomponovať do metódy storrytellingu a využitia príbehov pre prácu s predsudkami, motiváciou cieľových skupín a prehlbovanie inkluzívneho prístupu. Získajú tiež tipy na rozšírenie prezentačných zručností a práce s médiami v oblasti komunikovania a propagácie inklúzie vo všetkých oblastiach svojich aktivít. Absolventi uplatnia získanú zručnosti v práci majoritných mládežníckych organizácií, ako aj v práci organizácií pracujúcich so zdravotne znevýhodnenou mládežou pri špecifickej komunikácii s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, na vytváranie podmienok účasti tejto cieľovej skupiny na svojich aktivitách v celom rozsahu svojej činnosti.

Profil absolventa: 

Absolventi si rozšíria kompetencie v oblasti adekvátneho porozumenia a prístupu k osobám s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia a spoznajú ich špecifiká a potreby. Získajú základné zručnosti pre zvyšovanie inkluzívnosti v ich práci s mladými ľuďmi. Budú mať možnosť  hlbšie porozumieť princípom inklúzie, ktorá je založená na podpore maximálneho potenciálu každého mladého človeka bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie a úlohe osobnosti pracovníka s mládežou v inkluzívnom prístupe.

Cieľové skupiny:

 • Pracovníci s mládežou

• Mládežnícki vedúci a mladí dobrovoľníci 
• Zástupcovia samosprávy a verejnej správy 
• Pracovníci s mládežou so zdravotným znevýhodnením 
• mladí ľudia z neformálnych skupín, aktivisti, členovia občianskych združení

Podmienky účasti:

Vek od 18 rokov v kombinácii s dobrovoľníckou alebo inou praxou v oblasti práce s mládežou so zdravotným znevýhodnením v rozsahu min. 1 rok (napr. prax v škole alebo v neziskovej organizácii) alebo ukončené stredoškolské vzdelanie (nemusí byť kombinované s praxou) obe skutočnosti účastník potvrdí čestným vyhlásením v prihláške o pravdivosti uvedených údajov, a uvedením motivácie, skúseností a očakávaní v prihláške.