Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Fotogaléria: Dotácia na podporu funkcií rodiny

Dotácia na podporu funkcií rodiny

Cieľom našich aktivít je podpora rodinného živote rodín s členom so zdravotným postihnutím, špecificky s deťmi a dospelými s Aspergerovým syndrómom a autizmom ako aj ďalšími neurovývinovými odlišnosťami ( ADHD, poruchy učenia, psychické ochorenia a pod.) formou osvetových aktivít a elektronickej edičnej činnosti. Súčasťou aktivít projektu je vytvorenie portálu aspergercentrum.sk, ktorý bude zhromažďovať informácie zamerané na riešenie problematiky Aspergerovho syndromu a autizmu v rámci celého Slovenska. Portál bude tiež poskytovať priestor pre príspevky rodičov a  samotných mladých ľudí a dospelých s AS/PAS pre osvetové aktivity, písanie blogov, článkov. Súčasťou bude aj tvorba podcastov či videonahrávok a vysielaní cez sociálne siete na témy súvisiace s problematikou pre rodiny a odborníkov. Zvyšovanie povedomia v tejto problematike je kľúčovým faktorom pre lepšie fungovanie rodiny, pre zlepšovanie rodičovských kompetencií, upevňovanie rodinných vzťahov v zložitej životnej situácii týchto rodín a tiež predchádzanie nežiadúcich javov v rodine. Zároveň často ide o rodiny s nízkym príjmom, nakoľko sú členovia rodín často odkázaní na opatrovanie, čím sa znižuje príjmová situácia rodiny, o to viac ak ide o neúplné rodiny, keďže otcovia často aj vzhľadom na nedostatočné podporné opatrenia a chýbajúce sprevádzanie rodín situáciu nezvládajú a rodinu s postihnutým dieťaťom odpúšťajú. Aj  preto je potrebné rozšíriť podporné mechanizmy pre takéto rodiny aby sa predchádzalo týmto nežiadúcim javom a podporili sme zručnosti pre spokojný a zdravý život aj v rodine s členom so zdravotným postihnutím. V júni 2020 sme realizovali prieskum k situácii mladých ľudí s AS/PAS v dištančnom vzdelávaní, kde sa nedostatok informácií a zručností ukázal ako 
 
V súčasnosti  neexistuje jednotný zdroj, ktorý by poskytoval potrebné informácie a podporu pre rodiny v tejto ťažkej životnej situácii. Naše OZ pracuje v tejto oblasti už od r. 2015, realizujeme osvetové a vzdelávacie aktivity, prednášky, worskhopy pre rodičov aj odborníkov. Počet detí s neurovývinovými poruchami neustále narastá, ak v roku 2010 sa podľa celosvetových štatistík rodilo s autizmom 1 dieťa z 500, v roku 2020 to bolo už jedno dieťa z 58. Tento nárast nie je odôvodniteľný iba zlepšenou diagnostikou a k tomu sa pridružujú aj ďalšie poruchy ako je ADHD, poruchy učenia, prípadne psychické ochorenia. Súčasne sme sa ocitli v náročnej pandemickej situácii, ktorá má výrazný dopad na psychické zdravie rodín, špecificky mladých ľudí, detí a rodičov ktorí sa starajú o deti so zdravotným znevýhodnením. Po sérii konferencií ( realizovaných  pod  záštitou vtedajšej europoslankyne J. Žitňanskej a komisárky pre ZP Z. Stavrovskej)  a okrúhlych stolov k tejto problematike v minulých rokoch sme tento roka začali sieťovať odborné organizácie, ktoré sa venujú tejto problematike na Slovensku. Vytvorenie portálu a elektronického média pre poskytovanie aktuálnych informácií , mapovanie služieb a možností podpory pre túto špecifickú problematiku je logickým vyústením aktivít v tejto oblasti. Zároveň spravujeme skupiny na sociálnych sieťach kde sa aktuálne nachádza viac ako 2800 členov  a každý deň pribúdajú ďalší, pričom tu diskutujeme a pracujeme s rodinami z celého Slovenska  už 6 rokov, takže dobre poznáme ich potreby. Mladí ľudia s AS sa zapájali aktívne do našich konferencií a ďalších aktivít, s rodičmi pracujeme na osvetových aktivitách formou živých knižníc  o živote detí s AS/PAS pre odborníkov, školy, študentov humanitných odborov. Počas celého roka pandémie sme realizovali množstvo online aktivít s dopadom na viac ako 22 tisíc účastníkov na celom Slovensku, vrátane podcastov ako ďalšej užitočnej formy osvety a podpory pre rodiny. Pozitívny ohlas majú od samotných rodičov aj odborníkov, vrátane vyučujúcich na vysokých školách. Ide o prierezovú problematiku, ktorú riešime s ohľadom na potreby rodiny nadrezortným spôsobom. 
 
Projekt podporilo z výzvy 2021- Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny, Paragraf § 9b - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Cieľom našich aktivít je podpora rodinného živote rodín s členom so zdravotným postihnutím, špecificky s deťmi a dospelými s Aspergerovým syndrómom a autizmom ako aj ďalšími neurovývinovými odlišnosťami ( ADHD, poruchy učenia, psychické ochorenia a pod.) formou osvetových aktivít a elektronickej edičnej činnosti. Súčasťou aktivít projektu je vytvorenie portálu aspergercentrum.sk, ktorý bude zhromažďovať informácie zamerané na riešenie problematiky Aspergerovho syndromu a autizmu v rámci celého Slovenska. Portál bude tiež poskytovať priestor pre príspevky rodičov a  samotných mladých ľudí a dospelých s AS/PAS pre osvetové aktivity, písanie blogov, článkov. Súčasťou bude aj tvorba podcastov či videonahrávok a vysielaní cez sociálne siete na témy súvisiace s problematikou pre rodiny a odborníkov. Zvyšovanie povedomia v tejto problematike je kľúčovým faktorom pre lepšie fungovanie rodiny, pre zlepšovanie rodičovských kompetencií, upevňovanie rodinných vzťahov v zložitej životnej situácii týchto rodín a tiež predchádzanie nežiadúcich javov v rodine. Zároveň často ide o rodiny s nízkym príjmom, nakoľko sú členovia rodín často odkázaní na opatrovanie, čím sa znižuje príjmová situácia rodiny, o to viac ak ide o neúplné rodiny, keďže otcovia často aj vzhľadom na nedostatočné podporné opatrenia a chýbajúce sprevádzanie rodín situáciu nezvládajú a rodinu s postihnutým dieťaťom odpúšťajú. Aj  preto je potrebné rozšíriť podporné mechanizmy pre takéto rodiny aby sa predchádzalo týmto nežiadúcim javom a podporili sme zručnosti pre spokojný a zdravý život aj v rodine s členom so zdravotným postihnutím. V júni 2020 sme realizovali prieskum k situácii mladých ľudí s AS/PAS v dištančnom vzdelávaní, kde sa nedostatok informácií a zručností ukázal ako 
 
V súčasnosti  neexistuje jednotný zdroj, ktorý by poskytoval potrebné informácie a podporu pre rodiny v tejto ťažkej životnej situácii. Naše OZ pracuje v tejto oblasti už od r. 2015, realizujeme osvetové a vzdelávacie aktivity, prednášky, worskhopy pre rodičov aj odborníkov. Počet detí s neurovývinovými poruchami neustále narastá, ak v roku 2010 sa podľa celosvetových štatistík rodilo s autizmom 1 dieťa z 500, v roku 2020 to bolo už jedno dieťa z 58. Tento nárast nie je odôvodniteľný iba zlepšenou diagnostikou a k tomu sa pridružujú aj ďalšie poruchy ako je ADHD? poruchy učenia, prípadne psychické ochorenia. Súčasne sme sa ocitli v náročnej pandemickej situácii, ktorá má výrazný dopad na psychické zdravie rodín, špecificky mladých ľudí, detí a rodičov ktorí sa starajú o deti so zdravotným znevýhodnením. Po sérii konferencií ( realizovaných  pod  záštitou vtedajšej europoslankyne J. Žitňanskej a komisárky pre ZP Z. Stavrovskej)  a okrúhlych stolov k tejto problematike v minulých rokoch sme tento roka začali sieťovať odborné organizácie, ktoré sa venujú tejto problematike na Slovensku. Vytvorenie portálu a elektronického média pre poskytovanie aktuálnych informácií , mapovanie služieb a možností podpory pre túto špecifickú problematiku je logickým vyústením aktivít v tejto oblasti. Zároveň spravujeme skupiny na sociálnych sieťach kde sa aktuálne nachádza viac ako 2800 členov  a každý deň pribúdajú ďalší, pričom tu diskutujeme a pracujeme s rodinami z celého Slovenska  už 6 rokov, takže dobre poznáme ich potreby. Mladí ľudia s AS sa zapájali aktívne do našich konferencií a ďalších aktivít, s rodičmi pracujeme na osvetových aktivitách formou živých knižníc  o živote detí s AS/PAS pre odborníkov, školy, študentov humanitných odborov. Počas celého roka pandémie sme realizovali množstvo online aktivít s dopadom na viac ako 22 tisíc účastníkov na celom Slovensku, vrátane podcastov ako ďalšej užitočnej formy osvety a podpory pre rodiny. Pozitívny ohlas majú od samotných rodičov aj odborníkov, vrátane vyučujúcich na vysokých školách. Ide o prierezovú problematiku, ktorú riešime s ohľadom na potreby rodiny nadrezortným spôsobom. 

 

Fotogaléria: Dotácia na podporu funkcií rodiny 2