Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Pre školy

Aspergerov syndróm

Aké sú deti a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom? Aké prejavy a charakteristiky má táto odlišnosť a čím sú tieto deti výnimočné? Ako ich môžeme podporovať a riešiť problémy tak, aby mali šancu na spokojný život a dokázali uplatniť svoje talenty? Čo im spôsobuje problémy v škole či doma? Týmto a ďalším otázka sa budeme venovať počas nášho workshopu. O svoje skúsenosti sa s vami podelí Viera Hincová, psychologička, lektorka a matka dospelého Aspergera.

Workshop je určený rodičom a príbuzným osôb s Aspergerovým syndrómom, učiteľom, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom a psychológom, sociálnym pracovníkom a iným profesionálom pomáhajúcich profesií a dobrovoľníkom. Vhodný je pre pracovníkov materských, základných aj stredných škôl. Obsahom workshopu sú:

 • základné charakteristiky  Aspergerovho syndrómu
 • vnímanie a prežívanie ľudí s AS
 • dôležité princípy vhodného prístupu v procese vzdelávania a výchovy
 • predchádzanie problémovým situáciám
 • analýza problémov z praxe účastníkov

Asperger a emócie

Sú ľudia s Aspergerovým syndrómom málo empatickí: ako prežívajú a vyjadrujú svoje emócie? Ako im správne modelovať zaobchádzanie s emóciami? Na workshope v trvaní 6 hodín prejdeme základné mýty ohľadne emočného prežívania ľudí s Aspergerovým syndrómom či autizmom, zoznámime sa s metódou emočnej mapy a jej využitím v každodennom živote. Dozvieme sa, prečo nie je dobré emócie potláčať a či súvisia nejakým spôsobom emócie našich detí s našimi vlastnými. Porozumenie emočným reakciám na svojej strane aj na strane dieťaťa s AS je kľúčovým prvkom v rozvoji vzťahov a riešení komplexných sociálnych situácií.. 

Inklúzia: strašiak alebo príležitosť?

O inklúzii sa všade veľa hovorí, ale málo kto vie presne ako by mala vyzerať. Na našom workshope  trvaní 6 hodín Vám ponúkneme pohľad na inklúziu, ktorý Vám umožní poznať jej silné stránky a využiť ich pre rast Vašej školy, osobnosti učiteľov aj žiakov. Dozviete sa, že inklúzia nie je len pre znevýhodnených a zistíte, ako premeniť vďaka inklúzii Vašu prácu na prácu, o akej ste vždy snívali. Zároveň sa oboznámite s možnosťami, ako naplniť požiadavky Dohovoru o právach zdravotne postihnutých a monitoringu škôl, ktorý realizuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na jeho základe.

PREVENCIA A ZVLÁDANIE PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA

Ako na problémové správanie detí s AS, ADHD a inými formami odlišného vnímania sveta a spracovania informácií? Na tomto dvojdňovom vzdelávaní sa oboznámite s prístupom založeným na minimálnych signáloch v komunikácii a prežívaní, ktoré je možné spracovať ako kľúče k správaniu a vnímaniu (nielen)  dieťaťa s odlišnosťami.

 • Čo sú minimálne signály
 • Modality minimálnych signálov založené na zmyslovom vnímaní
 • Formy spracovania minimálnych signálov v komunikácii
 • Vzťah a rešpektujúca komunikácia ako základ predchádzania problémového správania
 • Účinné intervencie založené na minimálnych signáloch
 • Analýza situácií  z praxe

Dvojdňové vzdelávanie má dve varianty - pre I. stupeň a pre vyššie ročníky. Do vzdelávania pre I. stupeň sú zaradené zručnosti pre prácu s triednym kolektívom na základe metodiky ktorú vypracovala D. Vranová, autorka knihy rozprávok zameraných na prácu s emočnou inteligenciou u detí I. stupňa.

Zručnosti pre inkluzívne vzdelávanie

je komplexný program, ktorý pozostáva zo štyroch dvojdňových modulov a koučovania pre účastníkov vzdelávania.

Program reflektuje súčasnú potrebu inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní. V procese prechodu na inkluzívne vzdelávanie nám chýba množstvo prvkov, z ktorých mnohé nevieme okamžite zabezpečiť, no jedným z tých, ktoré vieme ovplyvniť už v súčasnosti, je  nutnosť výraznej podpory ľudských zdrojov. Zručnosti pre inkluzívne vzdelávanie zvýšia kompetencie pedagógov, vychovávateľov, asistentov učiteľa tak, aby sa zvýšil ich vlastný komfort pri práci so žiakmi s rôznymi typmi znevýhodnenia ale aj bez neho. Inkluzívny prístup stavia na silných stránkach každého žiaka, podporuje kooperatívnu a akceptujúcu atmosféru a v neposlednom rade prináša množstvo benefitov do pedagogickej praxe, uplatnenie kreativity a osobnostných kvalít pedagógov a zamestnancov školy. V praxi je program využiteľný pre každé dieťa, pre rozvoj jeho osobnosti a vytvorenie maximálnych predpokladov pre úspešnosť v školskom prostredí. V priebehu programu ponúkame tiež možnosti poradenstva v kombinácii s možnosťou dlhodobého koučovania spojeného s náhľadom na prácu učiteľa v konkrétnej triede s konkrétnym žiakom ( žiakmi), prípadne formou skype konzultácií.

 1. Modul 1: princípy a aspekty  inkluzívneho vzdelávania, bariéry voči inklúzii a ich prekonávanie v praxi, príklady dobrej praxe, základné zručnosti, inklúzia v medzinárodných dohovoroch, legislatívne východiská pre inklúziu
 2. Modul 2 : žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, špecifiká žiakov s Aspergerovým syndrómom,  individuálne vzdelávacie programy a ich tvorba, inkluzívna komunikácia,  komunikácia s rodičmi
 3. Modul 3: práca s triednym kolektívom, skupinová dynamika, riadenie procesov zmeny, práca s emóciami a rozvoj kompetencií žiaka vo vyučovacom procese
 4. Modul 4: prevencia a zvládanie problémového správania založená na rešpektovaní individuálnych potrieb žiaka, vzťah ako predpoklad procesu inklúzie, rozvoj osobnosti a využitie kreativity pedagóga

------------------------------------

Mgr. Viera Hincová je psychologička, autorka a školiteľka viacerých akreditovaných vzdelávaní v oblasti školstva, sociálnych služieb a práce s mládežou. Zameriava sa na prácu s klientmi zariadení sociálnych služieb, domovo dôchodcov, na prevenciu a zvládanie problémového správania, na ľudské práva a inklúziu. Je predsedníčkou združenia A Centrum a celoslovenského združenia rodín s Aspergerovým syndrómom HANS, ktoré spolupracuje s Autistickým centrom Andreas, n.o., Centrum nadania n.o., a Modrou Beruškou –  komunitné centrum rodín s PAS v Brne a s ďalšími organizáciami. V roku 2017/2018 realizovala tri regionálne pracovné konferencie Cesty k inklúzii,  zamerané na mapovanie potrieb všetkých zainteresovaných - rodičov, žiakov, učiteľov, asistentov učiteľa, odborníkov. Viac informácií na www.a-centrum.netwww.hans.sk