Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Inklúzia krok za krokom

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na zvýšenie účasti mladých ľudí a dospelých s Aspergerovým syndrómom, autizmom a ďalšími odlišnosťami na spoločenskom živote a zvýšiť dostupnosť ich práv vo všetkých oblastiach života. Prostredníctvom vzdelávacieho programu a osvetových aktivít budeme rozvíjať zručnosti a postoje odborníkov a pracovníkov rôznych typov inštitúcií, zamerané na inkluzívnu komunikáciu a akceptáciu odlišnosťi. Pre rodičov vytvoríme vzdelávanie zamerané na obhajobu práv ich detí.
 
Aktivity projektu:

1. vytvorenie siete odborných spolupracujúcich inštitúcií venujúcich sa problematike Aspergerovho syndómu, ADHD a pod.

2. vytvorenie spoločného vzdelávacieho programu pre aktérov v oblasti inklúzie vo vzdelávaní aj na trhu práce ( pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení, pracovníci poradní, centrá včasnej intervencie, sociálni pracovníci na obciach a mestách, v neziskových organizáciách, kariéroví poradcovia)

3. podpora osvetových aktivít ako sú živé knižnice a semináre

4. vzdelávanie v oblasti advokačných aktivít a sebaobhajovania pre rodičov detí s AS, ADHD

 Projekt podporil Active Citizens Fund  Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Prvé sieťovacie stretnutie k projektu sa uskutočnilo 8. marca 2021 za prítomnosti 12 predstaviteľov kľúčových odborných inštitúcií, ktoré sa venujú problematike Aspergerovho syndrómu na Slovensku. jeho cieľom bolo definovať aktuálne problémy a pripraviť priestor pre užšiu spoluprácu aktérov a lídrov v téme autizmu a Aspergerovho syndrómu. „Veľmi ma teší, že pozvanie na toto stretnutie prijali organizácie ako je Autistické centrum Andreas, n.o., OZ ACVA, ADEPT Žilina, Súkromné CŠPP pri Spojenej škole Vodárenská v Prešove a mnohí ďalší“ uviedla predsedníčka A Centrum Viera Hincová. 

Zosieťovanie odborných organizácií, ktoré sa venujú problematike autizmu a Aspergerovho syndrómu a príležitosť pre vytvorenie spoločného vzdelávacieho programu, ktorý poskytne potrebné zručnosti pre prácu s týmito deťmi v poradniach či školách bude cieľom činnosti pracovnej skupiny, ktorá sa vytvorí v najbližších týždňoch. 

Druhé cieťovacie stretnutie pre širšiu skupinu inštitúcií a organizácií, ktoré sa venujú danej problematike je neplánované na 18. marca 2021. 

 

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na zvýšenie účasti mladých ľudí a dospelých s Aspergerovým syndrómom, autizmom a ďalšími odlišnosťami na spoločenskom živote a zvýšiť dostupnosť ich práv vo všetkých oblastiach života. Prostredníctvom vzdelávacieho programu a osvetových aktivít budeme rozvíjať zručnosti a postoje odborníkov a pracovníkov rôznych typov inštitúcií, zamerané na inkluzívnu komunikáciu a akceptáciu odlišnosťi. Pre rodičov vytvoríme vzdelávanie zamerané na obhajobu práv ich detí.