Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Prevencia a zvládanie problémového správania

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom zručnosti v predchádzaní a zvládaní problémového správania žiakov s Aspergerovým syndrómom, ADHD poruchami správania a emocionálnymi problémami. Hlavným nástrojom vytvorenia účinných okamžitých aj dlhodobých intervencií u detí sú metódy práce s minimálnymi signálmi v neverbálnej aj verbálnej komunikácii. Tieto signály sú kľúčom pre rýchlu a efektívnu intervenciu zlepšujúcu správanie dieťaťa. Vhodné intervencie minimalizujú nepriaznivý dopad problémového správania na okolie aj osobnosť dieťaťa.

Využitie princípov práce s minimálnymi signálmi umožňuje predchádzať vzniku problémového správania. V prípade vzniku problému poskytuje možnosti neinvazívneho zvládanie problémového správania a agresivity u detí aj dospelých. Vhodná intervencia na báze minimálnych signálov umožňuje predísť problémovému správaniu, zastaviť ho v jeho počiatkoch, usmerniť  a udržiavať kontrolu nad afektívnym správaním. Po doznení nám aj dieťaťu klientovi možní jeho spracovanie a porozumenie príčinám, prípadne vypracovanie stratégie do budúcnosti zameranej na jeho opakované predchádzanie. Sledovanie signálov de-eskalácie, vhodná empatická podpora prepojená na aktuálne signály žiaka a udržanie odstupu spolu s autentickou reakciou je základom pre profesionálne a zároveň hlboko ľudské zvládnutie problémovej situácie.

Obsah kurzu tvoria:

·         Základné princípy práce s minimálnymi signálmi

·         Využitie minimálnych signálov na predchádzanie problémového správania

·         Sprevádzanie človeka v extrémnom stave vedomia, zvládanie situácie zo strany sprievodcu

·         Využitie empatie a emocionálnej spätnej väzby

·         Spracovanie situácie po doznení afektu

·         Možnosti dlhodobejších stratégií na zvládanie náročných situácií

·         Podpora žiaduceho správania

Každý postup je súčasne závislý od kvality vzťahu medzi nami a žiakom, pričom jeho kvalitu je možné výrazne zvyšovať práve prostredníctvom vnímania a reagovania na jeho signály v bežnej komunikácii a spolužití. Podporíme Vás v zvyšovaní autentickosti Vašich reakcií a ponúknem Vám princípy, na ktorých funguje podpora žiaduceho správania ktoré môžete u dieťaťa či klienta rozvíjať bez ohľadu na jeho problémové správanie