Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Žiak s Aspergerovým syndrómom

Jednou z aktuálnych a nových diagnóz ktoré sa objavujú medzi žiakmi materských, základných aj stredných škôl je diagnóza Aspergerov syndróm. Patrí medzi poruchy autistického spektra spolu s vysokofunkčným autizmom, ktorá pri normálnom až nadpriemernom intelekte  umožňuje žiakovi vzdelávanie v bežnej triede. V prípade odporúčaní od špeciálno - pedagogickej poradne sa takýto žiak vzdeláva za pomoci  asistenta pedagóga. Fenomén porúch autistického spektra v posledných rokoch rýchlo narastá. Medzi ich špecifiká patrí aj to, že pri správnom prístupe je možné ich plne kompenzovať, a tak sa človek s týmto typom poruchy môže úplne začleniť do spoločnosti. Aj preto je dôležité pochopiť fungovanie týchto detí  a umožniť im plnú integráciu v školskom prostredí.

Cieľom kurzu je poskytnúť učiteľom informácie o základných charakteristikách Aspergerovho syndrómu, špeciálnych  potrebách takéhoto žiaka a možnostiach zvládania problémových situácií pri rešpektovaní ľudských práv žiaka. Pri práci so žiakom s Aspergerovým syndrómom Vám ponúkame využitie metódy práce s minimálnymi signálmi na vhodné a efektívne reagovanie v každej situácii. Kurz poskytuje široký priestor na diskusiu a analýzu konkrétnych situácií z praxe.

Obsah kurzu:

-          základné charakteristiky žiaka s Aspergerovým syndrómom

-          špeciálne potreby žiaka s AS

-          modifikácia prístupov učiteľa vo vzťahu k žiakovi s AS

-          využitie prístupov založených na minimálnych signáloch pri vzdelávaní žiaka s AS

-          predchádzanie problémovým situáciám

-          riešenie problémového správania, analýza príkladov z praxe účastníkov

-          spolupráca s rodinou

-          psychohygiena učiteľa

-         ľudské práva, diskriminácia, šikanovanie