Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Cesta srdca a zdravá duša školy

02.03.2022 19:16

Vďaka podpore Nadácie Orange z programu Zdravá duša školy pripravujeme program Cesta srdca, ktorý je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov viacerých škôl. V projekte zmapujeme aktuálne potreby cieľovej skupiny a vytvoríme vzdelávací program, zameraný na prevenciu vyhorenia a zvládanie stresových a krízových situácií. Program bude overený dvomi skupinami účastníkov a v závere projektu sa zrealizuje 5 dňové letné sústredenie, zamerané na zvyšovanie reziliencie a peer výmenou skúseností. Projekt zvýši odolnosť pedagogických a odborných zamestnancov a ich zručnosti v riešení krízových situácií najmä vo vzťahu k deťom s ADHD, Aspergerovým syndrómom a inak zraniteľným. Predpokladané výsledky projektu: 

1. zlepšenie zručností v oblasti duševného zdravia účastníkov

2. zvýšenie pohody, well- beingu a reziliencie účastníkov

3. zlepšenie zručností v predchádzaní a zvládaní akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov, posilnenie reziliencie a zvládanie náročných krízových situácií

4. vypracovanie plánu manažmentu rizík v spojení s krízovými situáciami na školách najmä s ohľadom na deti s odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií

5. zvýšenie poznatkov účastníkov o fungovaní vysoko citlivých detí, dynamike traumy a reakcií nervovej sústavy na stresovú záťaž

6. zvýšenie schopnosti účastníkov citlivo reagovať na krízové situácie a efektívne ich regulovať

Plánovaný dopad projektu

Získané zručnosti umožnia absolventom pripraviť efektívne stratégie na zvládanie akútnych stresových a úzkostných reakcií u žiakov, viesť celé triedy k vhodným spôsobom spracovávania prípadných náročných situácií. Zvýšená odolnosť samotných absolventov povedie tiež k zlepšeniu atmosféry na školách a zníženiu rizika vzniku krízových situácií, naučia sa tiež pracovať so svojím potenciálom dlhodobo. Deti s AS, ADHD a ďalšími odlišnosťami budú mať vytvorené bezpečnejšie prostredie schopné citlivejšie reflektovať ich potreby. Efektívne predchádzanie vzniku krízových situácií prospeje aj bežným deťom, nakoľko absolventi budú cielene pracovať so zvyšovaním schopnosti konštruktívnej komunikácie v celom kolektíve žiakov. Metodika manažmentu rizík bude obsahovať aj postupy ktoré budú dodržané po zvládnutí kritickej situácie tak, aby sa minimalizoval negatívny dopad na všetky deti ktorých sa situácie nejakým spôsobom dotkla. Absolventi budú pripravení aplikovať dlhodobo techniky zvyšovania odolnosti voči stresu a úzkosti v každodennom živote školy a budú tak zvyšovať emočné zdravie a pohodu vo svojom okolí. Inovatívnym nástrojom je práve technika manažmentu rizík, ktorú zavádzame na Slovensku ako prví, je odvodená a inšpirovaná od manažmentu rizík v prípade prevencie násilia a sexuálneho obťažovania v školskom prostredí. O tieto poznatky sa podelíme aj v rámci našej spolupráce s Národným projektom prevencie násilia na deťoch realizovaným UPSVaR a projektom odpíšemeTi.sk a ďalších aktivitách združenia.