Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Diverzita je IN

18.12.2022 13:23

Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja sa aj v roku 2022 realizovali aktivity Informačného centra pre inklúziu. 

Z podporných, voľnočasových a vzdelávacích aktivít mladí ľudia čerpali inšpiráciu  a podporu pre obhajovanie svojich práv v každodennom živote. Počas celého roka prebiehali aj podporné konzultačné a tímové aktivity pre našu cieľovú skupinu neurodivergentných mladých ľudí, ktoré zvýšili ich zručnosti v komunikácii, participácii, podpore duševného zdravia a príprave na trh práce. Podpora bola poskytovaná formou rovesníckeho mentoringu aj práce skúsených koučov. Pracovníci s mládežou a odborníci získali pohľad a informácie priamo od mladých ľudí o ich situácii, prežívaní a potrebách. ICI a sebaobhajcovské aktivity mladých ľudí zároveň zhromažďovali relevantné informácie o inkluzívnych aktivitách,  možnostiach pre mladých ľudí so znevýhodnením na Slovensku aj v zahraničí a poskytovať priestor a podporu pre rodičov a súrodencom mladých ľudí so ZZ. Prínosom bolo tiež zmierňovanie dopadov pandemickej situácie na mladých ľudí zo zvlášť zraniteľných skupín, prevencia nežiadúcich javov ako je šikanovanie a kyberšikana ako aj ohrozenie sociálnym vylúčením.

Dlhodobé vzdelávanie sebaobhajcov trvalo počas celého roka 2022. Zapojilo sa doňho 17 mladých ľudí zo Slovenska, ktorí až do novembra 2022 absolvovali 8 víkendových školení, mobilitu v trvaní 4 dni do Prahy a pripravili množstvo výstupov pre portál Bez návodu a sociálne siete. Portál Bez návodu bol spustený vo februári 2022 na deň Aspergerovho syndrómu. Mladí sebaobhajcovia z našej skupiny sa zapojili následne napríklad do obhajcovských aktivít centra Andreas a do prezentácie mládežníckych aktivít na Erasmus Days a portáli NIVAM. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou v programe Erazmus+ Kľúčová akcia 2 Partnerstvá v oblasti mládeže. Náš hlavný partner je Nadační fond ATYP, Praha, ČR, program Erazmus + spravuje Dům zahraniční spolupráce Praha. 


Viac tu: https://www.a-centrum.net/home/newscbm_622714/3/

V rámci aktivít projektu Inklúzia je IN sme zrealizovali 40 hodín fokusových konzultačných skupín a diskusií zameraných na identifikáciu problémov v oblasti práce so stresom a prevenciu v oblasti duševného zdravia. Následne sme zrealizovali 60 hodín vzdelávacích aktivít prezenčnou aj dištančnou formou v oblasti podpory reziliencie a práce so stresom. Zúčastnilo sa ich 74 mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Aktivity sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange v programe Zdravá duša školy, ako aj so základnými a strednými školami v BSK ( ZŠ vrútocká a ďalšie). Súčasťou aktivít bol aj Letný Camp v trvaní 5 dní, zameraný na získavanie zručností v práci s mládežou v oblasti reziliencie a prevencie stresu. Niektorých častí ako canisterapia a muzikovatrapia sa zúčastnili mladí ľudia so znevýhodnením v počte 40 mladých ľudí Novou témou bola podpora duševného zdravia v oblasti dvojitej záťaže spojenej s vypuknutím vojny na Ukrajine a utečeneckou krízou.

Realizovali sme tiež pravidelné podporné skupiny a voľnočasové aktivity pre mladých ľudí so znevýhodnením aj bez neho, v malých skupinách podľa potrieb cieľovej skupiny ktorá funguje v riziku sociálneho preťaženia. 

Okrem toho sme zrealizovali 15 vzdelávacích aktivít formou seminárov a webinárov v priemere pre 20 - 30 účastníkov. Spolu sa do našich aktivít v roku  2022 zapojilo 489 účasntíkov.

zúčastnili sme sa viacerých celoslovenských konferencií: Pedopsychiatrickej konferencie v Martine v marci 2022, konferencie o inklúzii v Banskej Bystrici organizovanej Školou iu Filipa v spolupráci s NAdáciou pre deti Slovenska v máji 2022, Konferencie o participácii organizovanej Úradom splnomocnenca pre občiansku spoločnosť v auguste 2022, konferencie k situácii v oblasti transrodovosti organizovanej Právnickou fakultou UK v septembri 2022 a v novembri 2022 to bola konferencia NEURODIVERZITA 2022 organizovaná protálom Profesia.sk. Na všetkých konferenciách sme mali aktívnu účasť, konferencie Profesie bola vyvrcholením ročnej spoluprácie na prírpave projektu zapájania mladých ľudí s neurodiverzitou na trh práce.