Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Dotácia z programu Priority mládežníckej politiky

13.10.2017 20:17

A Centrum získalo dotáciu z prostriedkov MŠVVaŠ SR na projekt Cesty k inklúzii . 

V rámci projektu zrealizujeme do marca 2015 tri regionálne konferencie pre rodičov a odborníkov na zmapovanie situácie mladých ľudí s iným vnímaním sveta napr. s AS, ADHD a podobne a budeme hľadať možné riešenia pre problémové oblasti. Ambasadorkami prijektusa stali poslankyňa európskeho parlamentu Jana žitňanská a Komisárka pre zdravotne postihnutých Zuzana Stavrovská. Konferencie sa uskutočnia v Prešove, Zvolene a Bratislave. Ste srdečne vítaní.