Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Iné deti

10.04.2019 15:49

Banskobystrický samosprávny kraj udelil dotáciu občianskemu združeniu A Centrum v rámci podpory preventívnych aktivít na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine .   

Projekt INÉ DETI sa zameriava na aktivity pre rodiny s deťmi a na mladých ľudí s odlišnosťami vo vnímaní a spracovávaní podnetov ako sú Aspergerov syndróm, ADHD a podobne. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít poskytneme rodičom zručnosti pre komunikáciu a predchádzanie problémovému správaniu u týchto detí. Prostredníctvom osvetových aktivít pre rodičov aj odborníkov  zvýšime povedomie o ich špecifikách a prevencii vzniku nežiadúcich prejavov v správaní. V spolupráci s celoslovenských združením Hans budeme tiež realizovať voľnočasové aktivity a podporné skupiny pre rodiny, ktoré už v súčasnosti realizujeme v banskobystrickom kraji. Vytvoríme tiež informačný materiál o inklúzii ako nástroji začleňovania týchto detí do každodenného života a sériu krátkych náučných videí k tejto problematike.