Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Informačné centrum pre inklúziu

05.10.2020 12:28

S veľkou radosťou sme absolvovali v týchto dňoch podpis zmluvy na dotáciu z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na náš projekt Informačného centra pre inklúziu v bratislavskom kraji. Projekt nadväzuje na naše aktivity v oblasti práce s mládežou, ako boli projekty Cesty k inklúzii a Cesty k inklúzii II - nástroje pre inklúziu. Je prirodzeným vyústením našej práce v oblasti prierezovej témy inklúzie v rôznych oblastiach práce s mládežou, k čomu nás motivuje najmä jej nadrezortný charakter. Nadväzuje na tradíciu Informačných centier mládeže, ktorých sieť funguje na Slovensku už dlhodobo, a takéto centrum chýba práve v bratislavskom kraji. Jeho činnosť práve vzhľadom na preirezovú tému inklúzie aj históriu našich aktivít bude mať celoslovenský charakter. 

Cieľom informačného centra pre inklúziu je: 

• zhromažďovať, distribuovať a poskytovať informácie v oblasti inklúzie a inkluzívneho prístupu v práci  s mládežou

• poskytovať poradenské služby pre mladých ľudí so znevýhodnením v oblasti sociálnej pomoci, kariérového poradenstva a prispievať k prevencii v oblasti duševného zdravia a v oblasti sociálno - patologických javov ako sú závislosti, šikana, extrémizmus

• realizovať a poskytovať osvetové, poradenské a vzdelávacie aktivity pre mládež, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v téme inklúzie a inkluzívneho prístupu v oblasti práce s mládežou

• prevádzkovať online poradenstvo a informačno - vzdelávacie aktivity v témach vzdelávania, zamestnávania, voľnočasových aktivít a zdravého životného štýlu mladých ľudí so znevýhodnením aj bez neho, s ohľadom na potreby geograficky a ekonomicky znevýhodnenej mládeže.

Pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, samosprávy a neziskové organizácie naďalej ponúkame akreditované vzdelávanie Cesty k inklúzii. 

Aktivita  je realizovaná v rámci projektu podporeného  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.