Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Podpora inklúzie

01.06.2020 11:37

Z dotácie Ministerstva spravodlivosti bol aj v roku 2020 podporený náš projekt, ktorého cieľom je podpora inkluzívneho prístupu, poskytnutie informácií, zručností a inšpirácie pre inkluzívne prostredie na školách a riešenie konkrétnych problémov detí v súlade s ich právami. Zameriavame sa na problematiku Aspergerovho syndrómu a ďalších foriem porúch autistického spektra (AS/PAS), nakoľko takýchto detí pribúda a spolu s nedostatkom zručností dochádza  k porušovaniu ich práv v mnohých oblastiach života vrátane školského prostredia. 

V rámci projektu poskytujeme bezplatné online konzultácie pre rodičov v oblasit porušovania práv ich detí v školskej integrácii ale aj pri získavaní kompenzácií. Ďalšou aktivitou sú Živé knižnice, na ktorých sa rodičia detí s AS delia so svojimi skúsenosťami s odborníkmi, učiteľmi aj inými rodičomi. Pre školy a poradne je určená Burza inklúzie, kde okrem živej knižnice ponúkame aj skúsenosti pedagógov a pracovníkov škôl s procesom inklúzie na školách a metodiku práce s triednym kolektívom už na prvom stupni podľa autorky Dariny Vranovej.

Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie aktivity zamerané na problematiku Aspergerovho syndrómu a inklúzie.

Výstupom projektu bude praktická príručka s návodmi na riešenie najčastejších situácií, ktorým čelia deti a mladí ľudia s AS vo vzdelávaní. V aktuálnej situácii pandémie COVID-19 sa tieto problémy ešte zvýrazňujú, o čom svedčí aj nárast konzultácií v posledných týždňoch. 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd  a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a ostatným formám intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá A Centrum.

Živá knižnica  Prešovská univerzita v Prešove, 2019